Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej

REGULAMIN SERWISU SALONOWE.PL

TYTUŁEM WSTĘPU

W niniejszym regulaminie („Regulamin”) znajdziecie Państwo warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie występują następujące terminy pisane z wielkiej litery, powinny one być rozumiane w sposób, jak tu przedstawiony:

„Serwis” – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod zbiorczą nazwą salonowe.pl, zarządzanych i prowadzonych przez Administratora, dostępnych w domenie o adresie: www.salonowe.pl, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług.

„Konto” – utrzymywana na zlecenie Użytkownika przestrzeń w ramach Serwisu, gdzie gromadzone są jego dane oraz informacje o działaniach w ramach Serwisu, a także z której dostępne są dla Użytkownika określone funkcjonalności Serwisu.

„Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykonywane przez Administratora na indywidualne żądanie Użytkownika w ramach Serwisu, takie jak – w szczególności – usługi (i) newsletter, (ii) publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego i (iii) złożenia skonfigurowanego zapytania do Dealera w przedmiocie jego oferty motoryzacyjnej.

„Administrator” – Trader.com (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa pod numerem KRS: 87256, kapitał zakładowy: 35,637,000.00 złotych, NIP: 522-010-28-63, będący właścicielem i operatorem Serwisu.

„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która korzysta z Serwisu w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika.

„Dealer” – kategoria Użytkownika, ściśle zaś dealer samochodowy, który korzysta z Serwisu (prezentuje za pośrednictwem Serwisu własną ofertę motoryzacyjną/sprzedaży pojazdów samochodowych) w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

USŁUGA

W ramach Serwisu na indywidulane żądanie Użytkownika Administrator zobowiązuje się świadczyć na jego rzecz jedną lub więcej poniższych Usług:

 1. usługę dostępu do Serwisu i jego standardowych funkcjonalności, w tym konfiguratora i formularza zapytania oraz innych kanałów komunikacji w przedmiocie oferty motoryzacyjnej Dealera;
 2. usługę hostingu danych i udostępnienia innych funkcjonalności związanych z Kontem;
 3. usługę newsletter.

Z zastrzeżeniem ogólności ust. … niniejszego paragrafu, wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji w ramach Serwisu może dokonywać jedynie Dealer.

Usługa składania zapytań dostępna jest dla Użytkownika z wykorzystaniem interaktywnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, umożliwiającego konfigurację zapytania o ofertę motoryzacyjną Dealera i indywidualny kontakt zwrotny ze strony Dealera na podstawie danych wprowadzonych do formularza. Serwis umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie zainteresowania nowymi lub używanymi pojazdami samochodowymi znajdującymi się w ofercie motoryzacyjnej Dealera także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Usługa newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika, który dobrowolnie wyrażą na to zgodę. Użytkownik zamawia newsletter poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Serwisie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Z chwilą aktywowania przycisku „OK”, do Użytkownika wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywującym. Z chwilą aktywacji linku, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera na czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z usługi newsletter w dowolnej chwili poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newsletter.

Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym m.in. komunikaty dotyczące funkcjonowania Serwisu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz zmianach treści Regulaminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych o produktach Administratora, przesyłanych na adres email Użytkownika podany przy rejestracji Konta lub inaczej w ramach Serwisu. Ewentualne wyrażenie zgody następuje w trakcie tworzenia Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Użytkownika, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości Serwisu. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zaciągniętych w ramach lub w związku z Serwisem przez Użytkowników między sobą.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zamieszczane przez Administratora w Serwisie, w tym przekazywane w ramach usługi newsletter, stanowią materiały o charakterze informacyjnym i nie można ich uważać za ani traktować jak profesjonalną, ekspercką lub podobną poradę. W szczególności treści te mogą nie uwzględniać okoliczności danego przypadku, zamiaru Użytkownika lub celu podejmowanych przez niego czynności.

Użytkownik akceptuje, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownik potwierdza, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Administratorowi w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Administratorowi z przyczyn, które dotyczą Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkownika.

KONTO

Pewne Usługi lub inne funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Dealerów lub Użytkowników posiadających Konto. W szczególności korzystanie z Usługi polegającej na publikacji ogłoszeń motoryzacyjnych oraz innych usług związanych z publikacją takich ogłoszeń w ramach Serwisu wymaga utworzenia Konta.

Utworzenia Konta może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań. Zakładając Konto Użytkownik:

 1. zawiera umowa z Administratorem w przedmiocie świadczenia odnośnej Usługi na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 2. wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Administratora;
 3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych; Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.

Użytkownik może dokonywać logowania do Konta przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook oraz Google+. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu identyfikatora, tj. loginu/adresu email, oraz hasła). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę identyfikatora i hasła używanego do uzyskania dostępu do Konta. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do powyższych wymagań. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Administratora o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Konta.

Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: … lub pisemnie na adres: ….

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

W ramach Serwisu Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług oraz innych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z nich są łącznie:

 1. działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu;
 2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
 3. aktywne konto email;
 4. włączona obsługa Javascipt i plików tekstowych cookies.

Administrator stosuje pliki tekstowe cookies. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie serwera Administratora (first-party cookie) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator stosuje następujące rodzaje cookies:

 1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu (I) przebywania na stronie internetowej Serwisu, (II) wyłączenia przeglądarki lub (III) momentu wylogowania z Serwisu; a także
 2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celach: (I) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie; (II) weryfikacji i rozwoju oferty Administratora, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (III) statystycznych.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu (I) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego; (II) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych; a także (III) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ramach jego celu i funkcjonalności, w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika, pod warunkiem, między innymi, (I) przestrzegania obowiązującego prawa, zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie praw autorskich, jak i w każdym innym zakresie istotnym dla prawidłowego, pełnego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu, (II) powstrzymania się od ingerowania w Serwis, czy to przez wprowadzanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic przedsiębiorstwa Administratora, a także (III) powstrzymania się od dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz od korzystania z elementów Serwisu, w tym oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny.

Treści, dane lub inne informacje dostarczone przez Użytkownika do Serwisu, w tym umieszczone w Koncie, są jego własnością, a w każdym razie Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za nie, zwłaszcza zaś za zgodność z prawem i z Regulaminem zarówno tych informacji jak i ich wykorzystania w ramach Serwisu. Użytkownik, umieszczając te informacje w ramach Serwisu, upoważnia Administratora do ich eksploatacji w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu.

W przypadku umieszczenia w Serwisie utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego Użytkownik udziela Administratorowi – w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, promocji i rozwoju Serwisu – niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworów na wszelkich znanych w chwili ich umieszczenia w Serwisie polach eksploatacji a koniecznych do realizacji celu, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza uprawnień do:

 1. utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wykorzystania utworów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób, jaki Usługodawca uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników;
 3. umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne;
 4. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.

Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z Usług, po zawieszeniu lub usunięciu jego Konta, a także po usunięciu Użytkownika z Serwisu przez Administratora.

Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik (I) uprawnia Administratora do upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworów dla celu zdefiniowanego w ust. … niniejszego paragrafu, a nadto (II) uprawnia Administratora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – w zakresie pól eksploatacji, jak określone w ust. … niniejszego paragrafu.

Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego rodzaju odcięcia dostępu do treści, danych i informacji przechowywanych w ramach Serwisu na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ADMINISTRATORA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż (I) w ramach Serwisu, (II) w zgodzie z Regulaminem i z obowiązującymi przepisami prawa.

Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.

Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych, Administratora, w szczególności oznaczenia "salonowe.pl" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi w następstwie użycia własności Administratora bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Świadczenie Usług przez Administratora w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy.

Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem o prowadzenie Konta lub świadczenie innych Usług w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Rezygnacja z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji, za powiadomieniem Administratora pisemnie na adres … lub w formie elektronicznej za pomocą ... dostępnego w Koncie.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Administrator, który przetwarza te dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login oraz hasło.

Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia Administratorowi swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Administratora, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres ….

Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 1. ochrony praw Administratora lub osób trzecich;
 2. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
 3. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu w formie:

 1. pisemnej na adres: …, lub
 2. za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu.

Reklamację w sprawie Usług można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: …. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie … dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie … dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Administratora.

Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i wymagalne.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Administrator niezwłocznie powiadomi o zmianie Regulaminu lub wersji Serwisu. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Serwisu w jego nowej wersji lub pod rządami nowego Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia: kontynuacja korzystania z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wprowadzone zmiany.

Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Serwisu powinno nastąpić w formie pisemnej na następujący adres Administratora … albo w formie elektronicznej za pomocą … dostępnego w Koncie. Skutkiem rezygnacji jest, według uznania Administratora, zablokowanie dostępu do Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności, zawieszenie lub usunięcie Konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.